Ontwikkelingen Kangoeroeklas begin september

september 9, 2009

Het schooljaar 2009-2010 is van start gegaan. Zo ook de verdere voorbereidingen voor het starten van de Kangoeroeklas. Het is de bedoeling dat donderdag 1 oktober twee groepen van 15 leerlingen vanuit de hele Hoeksche Waard van start gaan in de regionale Kangoeroeklas, die dit schooljaar gehuisvest is in PCBS Keuchenius, aan het Weegpad 4-6, 3262 CL te Oud-Beijerland.

De sollicitatieprocedure voor het aantrekken van een leerkracht voor deze speciale groep, is van start gegaan. Er zijn kandidaten voor het sollicitatiegesprek uitgenodigd. Deze gesprekken hebben in week 36 plaatsgevonden en er is een geschikte kandidaat benoemd. Deze nieuwe leerkracht zal de maand september gebruiken om, samen met een deskundige en leden van de stuurgroep Meerbegaafdheid van onze stichting, zich voor te bereiden op het werken met deze kinderen.

De inrichting van het lokaal is al klaar. De computers, waar natuurlijk veelvuldig gebruik van gemaakt gaat worden, staan als het ware al aan. De leermiddelen zijn voor een deel al aanwezig omdat er binnen de Keuchenius en de Sabina van Egmond al met een plusklas wordt gewerkt en ook op andere scholen al jaren aandacht is voor meerbegaafde leerlingen. Nieuwe leermiddelen en projecten voor meerbegaafde leerlingen worden aangeschaft.

Op alle scholen van CSG De Waard (voorheen PCPO Hoeksche Waard) wordt in die zelfde periode gestart met het selecteren van de leerlingen die voor deze speciale klas in aanmerking komen. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met de ouders/verzorgers van de betreffende kinderen. Het gaat in eerst instantie om kinderen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn en daardoor problemen ondervinden in hun eigen groep. Men moet dan denken aan sociaal emotionele problemen, maar ook onderpresteren of zelfs fysieke klachten zoals buikpijn e.d.

De stichting is blij met het toekennen van de subsidie voor dit project door het ministerie. Het is een duidelijke erkenning voor een goed plan dat we gepresenteerd hebben. Echter zonder het toekennen van deze subsidie waren we er al van overtuigd dat we iets voor deze kinderen moesten gaan doen. En we zijn blij dat dit nu per 1 oktober van start kan gaan.

Bij vragen over dit proces kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de IB’er van de school van uw kind. Ook kunt u contact op nemen met Rien Strootman, Directeur Onderwijs van CSG De Waard, tel. 0186 621461, r.strootman@csgdewaard.nl.


Informatieavond Kangoeroeklas op 29 juni 2009 druk bezocht

augustus 17, 2009

Er was zeer veel belangstelling voor de informatieavond over de regionale plusklas van de PCPO. Op deze avond is de Kangoeroeklas aan belangstellende ouders gepresenteerd. De centrale hal van de Sabina van Egmondschool was tot de laatste stoel gevuld. ‘Een overweldigende belangstelling’, constateert Bert Tuk, algemeen directeur van de PCPO, ‘en dat op deze warme zomeravond, dat is veelzeggend’.

Impressie informatieavond Kangoeroeklas

Impressie informatieavond Kangoeroeklas

Na de verheugende mededeling dat de PCPO subsidie heeft gekregen voor deze plusklas, las Bert Tuk een stukje voor uit de brief van het ministerie. In ongebruikelijk lovende bewoording voor het initiatief is de subsidie toegekend. ‘Dat ook het ministerie enthousiast is, is voor ons een extra stimulans om de Kangoeroeklas succesvol neer te zetten. Het is overigens ook een compliment voor de opstellers van het projectplan, dat zich onderscheidt door het regionale karakter en de mogelijkheden om kennis te delen’, aldus een trotse Tuk. ‘We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding en gaan op 1 oktober 2009 van start met deze plusklas. We hebben ervaring opgedaan op de Sabina van Egmond en de Keucheniusschool en willen het nu voor alle christelijke scholen in de Hoeksche Waard organiseren. Het past binnen ons beleid van Passend Onderwijs om leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving onderwijs op maat te geven. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben recht op onderwijs dat speciaal op hen is afgestemd. Met deze regionale plusklas kunnen we dat bieden’.
Mevrouw Linda Spaanbroek, verbonden aan de afdeling Onderwijsstudies van de Universiteit Leiden, hield een inleiding over hoogbegaafdheid. Vanuit de zaal werd vaak instemmend geknikt bij haar beschrijving over hoogbegaafde of hoogintelligente kinderen. Vanuit haar ervaring als ortho-pedagoge toonde zij de meerwaarde van de regionale plusklas aan. ‘Het is goed dat het bestuur dit initiatief neemt, voor veel kinderen is dit een uitkomst. Kinderen bloeien vaak helemaal op als ze eenmaal deelnemen aan een plusklas. Het concept van de Kangoeroeklas ziet er bijzonder goed uit’.
Marian van Linschoten, directeur van de Sabina van Egmonschool en lid van de werkgroep Excellente leerlingen, deed vervolgens het concept van de Kangoeroeklas uit de doeken. De subtitel ‘met sprongen vooruit’ zegt eigenlijk alles. Maar net als de kangoeroe zijn jong in zijn buidel draagt, blijft de school goed voor de leerlingen zorgen. Juist de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht in de uitdagende omgeving waarin de kinderen worden gebracht.

Voordat de ouders vragen konden stellen aan de leden van de werkgroep, hield een van de ouders spontaan een aangrijpend betoog. Op ontroerende wijze vertelde hij over de ervaringen met zijn twee kinderen. Zijn zoon was uiteindelijk in een depressie beland omdat er geen goede opvang was voor zijn hoogbegaafdheid. Mede op zijn initiatief is de plusklas gestart. In korte tijd is hij sterk veranderd, hij zit weer goed in zijn vel, is prettiger in de omgang en gaat weer huppelend naar school. ‘De plusklas is de redding voor mijn kinderen geweest’, sluit deze vader zijn verhaal af.

De Kangoeroeklas start in oktober met twee groepen en staat open voor leerlingen vanaf groep 4. De plusklas wordt gehuisvest in de Keucheniusschool. Aanmelding verloopt via de school.


Presentatie PCPO / CSG De Waard Informatieavond Kangoeroeklas

augustus 17, 2009

Door op de volgende links te klikken opent u de presentaties die tijdens de informatieavond over de Kangoeroeklas zijn gehouden.

090629 presentatie kangoeroeklas

090629 presentatie Kangoeroeklas Linda Spaanbroek

Technische problemen hebben er helaas toe geleid dat de presentaties niet eerder op de site konden worden weergegeven. Excuses voor het ongemak.


Regionale Kangoeroe Plusklas

juni 12, 2009

KangoeroeMet ingang van het nieuwe schooljaar wordt binnen Vereniging PCPO Hoeksche Waard een regionale plusklas gevormd, genaamd ‘De Kangoeroeklas’.

 

Op dit weblog kunt u de komende maanden regelmatig informatie of relevante achtergrondartikelen verwachten.

 

Wat houdt De Kangoeroeklas in?

 

In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan excellente leerlingen voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meerbegaafde kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Kinderen kunnen deelnemen die gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en krijgen een speciaal programma aangeboden. Dit programma bestaat uit drie onderdelen:

·   Activiteiten gericht op sociaal–emotionele ontwikkeling.
Strategische spellen, filosofie, drama, beeldende kunst etc.

·   Activiteiten gericht op kennis en vaardigheden.
Gezamenlijke en individuele projecten op het gebied van rekenen, taal, zaakvakken
Een vreemde taal kan hiervan onderdeel zijn.

·   Individuele projecten op basis van de eigen keuze van de leerling

Belangrijk onderdeel van de Kangoeroeklas is het leren plannen van werkzaamheden en het ontwikkelen van de verantwoordelijkheid ten aanzien van de taak- en werkhouding.

Ze werken met (digitale) portfolio’s die worden meegenomen naar de thuisschool om ook daar verder te kunnen werken met het materiaal uit de Kangoeroeklas.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas kan via de school van uw zoon / dochter.Ook kunt u contact op nemen met Rien Strootman, Directeur Onderwijs van CSG De Waard, tel. 0186 621461, r.strootman@csgdewaard.nl.